Algemene Voorwaarden

TWIETBOX

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens TWIET in Den Haag. TWIET staat onder de naam TWIET.nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51624265. Deze voorwaarden worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden en kunnen worden aangevuld
en/of gewijzigd met specifieke voorwaarden die voortvloeien uit de bijbehorende overeenkomst tussen opdrachtgever en TWIET.


Naam: TWIET
Adres: Prinsestraat 53, 2513 CB
Plaats: Den Haag
Bankrekeningnummer:197667740
KvK nummer:51624265

Artikel 1. Definities
• Verhuurder: Twiet (www.twiet.nu).
• Verhuurt: Twietbox inclusief social media basispakket.
• Huurder: afnemer van een Twietbox inclusief social media basispakket.
• Twietbox: een box in de etalagekast zichtbaar vanaf de Prinsestraat.
• Social media basispakket: 4 facebook en twitters per minimale huurperiode, vermelding op de website twiet.nu.
• Social media basispakket is op elk moment uit te breiden.

Artikel 2. Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst tussen Twiet en huurder.
• Twiet stelt in overleg met de huurder vast wat het thema en de uitstraling van de Twietbox moet zijn.
• Twiet bepaalt, met instemming van de huurder, de vormgeving en fysieke invulling van de Twietbox.
• Huurder mag materialen aanleveren, of deze worden gebruikt wordt in overleg met Twiet bepaald.
• Logo’s zijn geen onderdeel van de box, wel wordt een scancode in de box geplaatst.
• Twiet gebruikt haar eigen taal om te communiceren en zal geen aansprakelijkheid nemen wanneer aanstoot wordt genomen aan dit taalgebruik.

Artikel 3. De huur
• In de huur zit tevens de inrichting en de materialen voor de inrichting van de boxen.
• De minimale huurperiode is twee maanden.
• De huur wordt voorafgaand aan de huurperiode betaald.

Artikel 4. Weigering huurder box
• Twiet kan een huurder weigeren of het huurcontract eenzijdig opzeggen zonder opgaaf van reden.
Hierbij geldt geen opzegtermijn.
• Het restant van het huurbedrag wordt in dit geval niet gerestitueerd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
• Twiet is niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal van producten van de huurder Twietbox tijdens transport en/of gedurende de huurperiode van de box, of schade geleden door foutieve berichtgevingen in de media
• Twiet gebruikt haar eigen taal in communicatie en is niet aansprakelijk als aanstoot wordt genomen aan uitingen van Twiet.
• Twiet is niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal van producten van huurder in de Twietbox.
• Twiet is niet aansprakelijk voor schade, geleden ten gevolge van communicatie behorende bij het social media pakket.

Artikel 6. Garantie
• Twiet geeft geen garantie voor succes door middel van het huren van een Twietbox.

Artikel 7. TWIET-geeft-weg Acties
• 'Twiet geeft weg' is een item waarbij ondernemers producten of diensten weggeven aan delers van Twietberichten via facebook.com. Dit gebeurt op basis van een loting die door Twiet wordt uitgevoerd.
• Adverteerder geeft aan om welk product of welke dienst het gaat. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het product of de uitvoering van de dienst aan degene die door de loting is aangewezen.
• Twiet is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing van het product, ten gevolge van verzending. en/of in gebreke blijven van uitvoering van de gewonnen dienst.

LOCATIEVERHUUR

De Twiet-locatie is te huur voor (zakelijke) activiteiten. Bijvoorbeeld vergaderingen en workshops, maar ook lezingen, verjaardagen, tentoonstellingen en weekend-pop-up-stores kunnen hier plaatsvinden. De gezellige sfeer en de persoonlijke aandacht in een creatieve omgeving creëert de basis voor een succesvolle activiteit.

Artikel 1. Algemeen
• De Twietlocatie is in de avonden en weekenden te huur. Overdag is het een flex-werkplek voor zzp-ers en tevens is er het hoofdkantoor van Twiet gevestigd.

Artikel 2. Gebruik
• Huurder mag bij het gebruik van de Twiet-loctie geen hinder of overlast veroorzaken aan derden.
• Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor de Twiet-locatie wordt gebruikt. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst.
• Start- en eindtijd van het gebruik van het gehuurde worden in overleg bepaald.
• De Twiet-locatie wordt in gemeubileerde staat verhuurd. 
• Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel dan wel gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of aan derden in onderhuur af te staan.
• Schade of gebreken aan het verhuurde dienen onmiddellijk aan gebruiker gemeld te worden.

Artikel 3. De huur
• De huur is exclusief de bijkomende promotie- en personeelskosten.
• De totale huur dient vooraf te worden betaald.

Artikel 4. Diefstal en/of verlies
• De huurder is verantwoordelijk voor elk verlies, schade of diefstal van materiaal dat ter beschikking gesteld wordt.
• Eveneens voor alle schade aan de installaties (Twietbox) en de uitrusting van Twietlocatie.
• Elk verlies, schade of diefstal zal achteraf worden gefactureerd aan de huurder.

Artikel 5. Huur en annulering
• Bij het gebruik van de Twiet-locatie voor andere doeleinden dan is overeengekomen, kan de directie beslissen om de overeenkomst te verbreken of om de huurprijs aan te passen.